• zaterdag 18 november 2017 - 1 Tessalonicenzen 5:14-15

    Dagelijks Woord

    En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. -- 1 Tessalonicenzen 5:14-15